DOTACJE UNIJNE
UE

Innowacyjna gospodarka

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

I Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Przedsiębiorstwo FURMANEK RENEWAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie FURMANEK RENEWAL w zakresie renowacji zabytków”. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III. „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.  
Projekt realizowany w ramach działania 3.2.2 PO IR polega na wdrożeniu własnej, nowej technologii renowacji i konserwacji powierzchni zabytków oraz uruchomieniu na jej podstawie udoskonalonych w stosunku do dotychczas oferowanych przez firmę FURMANEK RENEWAL usług renowacyjnych. Planowana do wdrożenia technologia renowacji i konserwacji zabytków jest wynikiem prac B+R, realizowanych we współpracy z Politechniką Świętokrzyską.

Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, usługi konserwatorskie oferowane przez spółkę FURMANEK RENEWAL zyskają nową jakość: umożliwią czyszczenie obiektów bez ryzyka naruszenia ich struktury, a proces czyszczenie zostanie przyspieszony. W ramach projektu wybudowany zostanie zespół pracowni do renowacji i konserwacji zabytków.

Wydatki kwalifikowalne: 3 935 770,00 zł.
Kwota dofinansowania: 2 164 673,50 zł.
 


II Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

Przedsiębiorstwo FURMANEK RENEWAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna realizuje projekt pt. „Rozwój działalności badawczej w firmie Furmanek Renewal poprzez utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego”. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II. „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany w ramach działania 2.1 PO IR zakłada utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego w firmie Furmanek Renewal, która prowadzić będzie badania w zakresie wykorzystywania technik laserowych w renowacji obiektów zabytkowych.

Wydatki kwalifikowalne: 4 646 425,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 551 033,75 zł